vrijdag

Een vlotte babbel?


Het zijn niet alleen de welbespraakte mensen die God gebruikt.
Mozes zei van zichzelf dat hij niet goed uit zijn woorden kon komen.
Paulus zei dat hij niet naar de mensen kwam als een zelfverzekerd iemand, maar eerder in zwakte met angst en beven. Ook was zijn prediking niet met grote overtuiging of menselijke wijsheid, maar wel in Geest en kracht van God.

Voor God is een vlotte babbel niet nodig, Hij werkt en laat Zijn licht door je schijnen.

dinsdag

God gelooft in jou


Er is maar één geloof dat telt: dat is niet jouw geloof en dat is niet mijn geloof.
Ons geloof is meestal behoorlijk egocentrisch.

Waar geloof wordt gekenmerkt door rust en vertrouwen.
En niet het voortdurend opschudden geloof en het zo hard mogelijk werken voor God.

Waar het om gaat is het geloof van God.
Wat God over ons denkt/gelooft is het meest en volledig tot uitdrukking gekomen in de Here Jezus.
Hij heeft de klus geklaard. Volledig en compleet. Het is volbracht.

Hij woont nu in ons en daarom hebben we het geloof van Christus in ons.woensdag

Vrijheid


Johannes 8: 36 Wanneer dan de Zoon jou vrijgemaakt heeft, zal je werkelijk vrij zijn.

Romeinen 8: 2 De wet van de Geest van het leven heeft jou in Christus Jezus
vrijgemaakt, van de wet van de zonde en de dood.

Galaten 5: 1 Opdat wij
waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Houdt dus stand en laat je niet weer een slavenjuk opleggen.


maandag

Nogmaals: Alle mensenJohannes 4: 42 Wij zelf hebben Hem gehoord en weten, dat deze waarlijk de Redder van de wereld is.
Johannes 12: 47 Ik
[Christus] ben niet gekomen om de wereld te oordelen, maar om de wereld te redden.
1 Timotheus 2: 3-4
God, onze Redder, die wil dat alle mensen gered worden,
1 Timotheus 4: 10 Wij hebben onze hoop gevestigd op de levende God, die een
Redder is van alle mensen,
1 Johannes 4: 14 Wij hebben aanschouwd en getuigen, dat de Vader de Zoon gezonden heeft als
Redder van de wereld.

Genade, geloofAangezien men in deze wereld heel algemeen gelooft dat men gunsten en zegeningen van God kan ontvangen door zich aan bepaalde wetten te houden en bepaalde werken te doen, beleven veel mensen genoegen aan geboden als ‘raak niet, smaak niet, roer niet aan’ (Col. 2:21). Alle godsdiensten lijken twee principes wel gemeen te hebben: gehoorzaam de geboden die wij opleggen en doe de werken die wij voorschrijven. Ze verschillen alleen in wat die regels inhouden die gehoorzaamd moeten worden en wat de daden zijn die moeten worden gedaan.

Op dit punt verschilt het geloof dat gericht is op Jezus Christus van alle andere religies. Dit geloof zegt: ‘Laat dan niemand u blijven oordelen inzake eten en drinken of op het stuk van een feestdag, nieuwe maan of sabbat’ (Col. 2:16). Toewijding aan Jezus Christus maakt iemand vrij, geeft hem de ruimte en biedt de grootste zegeningen aan ‘hem, die niet werkt, maar zijn geloof vestigt op Hem, die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid’ (Rom. 4:5).

Uit: http://www.lachairoi.org/sellers/166.pdf

zondag

KerkverlatingHoe je het ook keert of wendt een kerk/gemeente blijft een menselijk systeem.
Met menselijke regels en een menselijk systeem om de kerkleden te laten gehoorzamen aan de groep. Hoe hard ook gestreefd wordt naar het goede.
Het ontmenselijkt de eigenheid en originaliteit van de individuele leden.
Het is een voortdurende en vermoeiende strijd om weerstand te bieden tegen de schijnbaar onvermijdelijke aantrekkingskracht van andere ideeën of van de wereld.

Ik voel mee met al die mensen die binnen hun systeem hun uiterste best doen om te dienen.
Maar ook met al die mensen binnen dit systeem.
Hoeveel zijn er niet die bezweken zijn aan de voortdurende druk die op hen gelegd wordt.
Er zij er die voortdurend vechten tegen de leer, het systeem of tegen die leden die niet willen luisteren, niet willen leven volgens de geijkte patronen. Er worden mensen verwijderd en er gaan mensen weg. Mensen worden emotioneel aan banden gelegd of gaan er emotioneel aan onderdoor.

Ik verliet de kerk toen alles me teveel werd. En ik ben blij met die beslissing.
Of ik nog geloof?
Jazeker. En ik heb meer rust dan ooit. Ik weet dat God me niet loslaat en dat Hij alles ten goede zal leiden.

donderdag

Als God de wereld zal regeren...


Israel heeft een geweldige toekomst:
De volken hebben een geweldige toekomst:

als God de volken op aarde regeert:
(Ps. 67:5), Laten de naties juichen van vreugde, want U bestuurt de volken rechtvaardig en regeert over de landen op aarde. Dat de volken u loven, dat alle volken u loven.

als Zijn heerlijkheid de ganse aarde vervult
(Ps. 72:19), Geprezen zij God, de Heer, de God van Israel. Geprezen zij zijn luisterrijke naam, voor eeuwig. Moge zijn luister heel de aarde vervullen. Amen.

als de hemelen Zijn gerechtigheid verkondigen en als alle volken Zijn heerlijkheid zien
(Ps. 97:6), De hemel vertelt van Zijn gerechtigheid, alle volken aanschouwen Zijn majesteit.

als God Zijn hand opent en het verlangen bevredigt van al wat leeft
(Ps. 145:15,16), Allen zien hoopvol naar U uit, U geeft voedsel op de juiste tijd. Gul is Uw hand geopend. U vervult het verlangen van al wat leeft.

als Gods oordelen in de aarde zijn en de inwoners van de aarde gerechtigheid zullen leren
(Jes. 26:9), Wanneer U een oordeel over de wereld velt, zullen de mensen op aarde gerechtigheid leren.

als geen inwoner op de aarde zal zeggen dat hij ziek is
(Jes. 33:24), Geen inwoner zegt nog: Ik ben ziek, de gehel bevolking is van schuld bevrijd.

als God op plaatsen rivieren doet ontspringen en bronnen in het midden der valleien
(Jes. 41:18), Ik laat op kale heuvels rivieren ontspringen en bronnen in de valleien,in de woestijn laat ik meren ontstaan en uit dorre grond borrelt water op.

als de woestijn zal bloeien als een roos
(Jes. 35:1)  De woestijn zal zich verheugen, de dorre vlakte vrolijk zijn, de wildernis zal jubelen en bloeien.

Dit gaat zeker gebeuren, want als God iets beloofd heeft dan doet Hij dat!

woensdag

De wereld behouden


 ‘God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde’ (Joh. 3:17)

‘Ik ben niet gekomen om de wereld te oordelen, doch om de wereld te behouden’ (Joh. 12:47).

‘Wij hebben aanschouwd en getuigen, dat de Vader de Zoon gezonden heeft als Heiland der wereld’ (I Joh. 4:14).

Heil voor alle volken


Yahweh heeft zijn heilige arm ontbloot voor de ogen van alle volken en alle einden der aarde zullen zien het heil van onze God. Jes 52:10

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Joh 3:16, 17

Wij geloven niet meer om wat gij zegt, want wij zelf hebben Hem gehoord en weten, dat deze waarlijk de Heiland der wereld is. Joh 4:42

En wij hebben aanschouwd en getuigen, dat de Vader de Zoon gezonden heeft als Heiland der wereld. 1Joh 4:14

dinsdag

Tijd van verademing


Er komt een tijd van verademing; voor Israel, voor de volken en voor de wereld. Een tijd waarin iedereen weet wie God is, van klein tot groot.

Daarom zal mijn volk te dien dage mijn Naam kennen, dat Ik het ben die spreek: Zie hier ben Ik. Jesaja 52:6

...zij zullen weten dat mijn naam Jahweh is. Jeremia 16:21

... want allen zullen Mij kennen van de kleinste tot de grootste onder hen. Hebr 8:11