donderdag

Als God de wereld zal regeren...


Israel heeft een geweldige toekomst:
De volken hebben een geweldige toekomst:

als God de volken op aarde regeert:
(Ps. 67:5), Laten de naties juichen van vreugde, want U bestuurt de volken rechtvaardig en regeert over de landen op aarde. Dat de volken u loven, dat alle volken u loven.

als Zijn heerlijkheid de ganse aarde vervult
(Ps. 72:19), Geprezen zij God, de Heer, de God van Israel. Geprezen zij zijn luisterrijke naam, voor eeuwig. Moge zijn luister heel de aarde vervullen. Amen.

als de hemelen Zijn gerechtigheid verkondigen en als alle volken Zijn heerlijkheid zien
(Ps. 97:6), De hemel vertelt van Zijn gerechtigheid, alle volken aanschouwen Zijn majesteit.

als God Zijn hand opent en het verlangen bevredigt van al wat leeft
(Ps. 145:15,16), Allen zien hoopvol naar U uit, U geeft voedsel op de juiste tijd. Gul is Uw hand geopend. U vervult het verlangen van al wat leeft.

als Gods oordelen in de aarde zijn en de inwoners van de aarde gerechtigheid zullen leren
(Jes. 26:9), Wanneer U een oordeel over de wereld velt, zullen de mensen op aarde gerechtigheid leren.

als geen inwoner op de aarde zal zeggen dat hij ziek is
(Jes. 33:24), Geen inwoner zegt nog: Ik ben ziek, de gehel bevolking is van schuld bevrijd.

als God op plaatsen rivieren doet ontspringen en bronnen in het midden der valleien
(Jes. 41:18), Ik laat op kale heuvels rivieren ontspringen en bronnen in de valleien,in de woestijn laat ik meren ontstaan en uit dorre grond borrelt water op.

als de woestijn zal bloeien als een roos
(Jes. 35:1)  De woestijn zal zich verheugen, de dorre vlakte vrolijk zijn, de wildernis zal jubelen en bloeien.

Dit gaat zeker gebeuren, want als God iets beloofd heeft dan doet Hij dat!

woensdag

De wereld behouden


 ‘God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde’ (Joh. 3:17)

‘Ik ben niet gekomen om de wereld te oordelen, doch om de wereld te behouden’ (Joh. 12:47).

‘Wij hebben aanschouwd en getuigen, dat de Vader de Zoon gezonden heeft als Heiland der wereld’ (I Joh. 4:14).

Heil voor alle volken


Yahweh heeft zijn heilige arm ontbloot voor de ogen van alle volken en alle einden der aarde zullen zien het heil van onze God. Jes 52:10

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Joh 3:16, 17

Wij geloven niet meer om wat gij zegt, want wij zelf hebben Hem gehoord en weten, dat deze waarlijk de Heiland der wereld is. Joh 4:42

En wij hebben aanschouwd en getuigen, dat de Vader de Zoon gezonden heeft als Heiland der wereld. 1Joh 4:14

dinsdag

Tijd van verademing


Er komt een tijd van verademing; voor Israel, voor de volken en voor de wereld. Een tijd waarin iedereen weet wie God is, van klein tot groot.

Daarom zal mijn volk te dien dage mijn Naam kennen, dat Ik het ben die spreek: Zie hier ben Ik. Jesaja 52:6

...zij zullen weten dat mijn naam Jahweh is. Jeremia 16:21

... want allen zullen Mij kennen van de kleinste tot de grootste onder hen. Hebr 8:11


vrijdag

Wat gebeurde er op de Pinksterdag


Petrus wist wat er zou gebeuren in het laatste der dagen. Hij had daarover onderwijs ontvangen van de Here Jezus door bijvoorbeeld de gelijkenissen van Mattheus 13 en gedurende de 40 dagen na Christus´opstanding. (Hand 1:3)Israel zou een koninkrijk van priesters worden. Daarom schrijft hij later ook: Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk Gode ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. (1 Petrus 2:9)

Petrus riep zijn volk op tot bekering, omdat de nationale bekering van Israel voorwaarde was voor het aanbreken van de tijden van verademing. Komt dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden, opdat er tijden van verademing komen van het aangezicht des Heren. (Hand. 3:19)

In het laatste der dag zal Israel het evangelie van het Koninkrijk verkondigen aan alle volken (zie Matt. 24:14 en de context waarin het staat) In het laatste der dagen zullen volken gemaakt worden tot discipelen van de Here Jezus en zullen volken gedoopt worden in de naam van Jezus. (Matt. 28:19)

uit: De zeventig zevens in Daniel 9, J.A. Hensen


donderdag

Vrijheid die God geeft


Jesaja 25:9 Dit is Yahweh, van wie wij het verwachten; laten wij juichen en ons verblijden over de verlossing die Hij geeft.

Jesaja 30:18 Yahweh verlangt ernaar om jullie genadig te zijn, daarom zal Hij Zich verheffen om Zich over jullie te ontfermen, want Yahweh is een God van recht; welzalig allen die het van Hem verwachten.


2 Corinthe 3:17 De Here nu is de Geest; en waar de Geest van de Here is, daar is vrijheid.

Galaten 5:13 Jullie zijn geroepen om vrij te zijn;

dinsdag

God is Plaatser


Vaak denken gelovigen: wij leiden ons leven en God is erbij. Als ons iets overkomt, iets moois of iets slechts: God weet ervan.
Dat heb ik zelf ook heel lang gedacht, maar ik ga steeds meer zien dat God niet alleen ons gemaakt heeft, ons kent en bij ons is, maar dat Hij alles een plaats geeft. Dat Hij ons hele leven leidt, zelfs ons denken.
Zowel goede als minder goede dingen. Waarom, dat weet ik niet altijd. Maar Hij heeft alles in Zijn hand, bij Hem gaat niets mis.
Dingen vinden plaats, omdat God het plaatst.

Spreuken 16:33...Het lot wordt in de schoot geworpen, maar elke beslissing daarvan is van Jahweh.

Spreuken 16:8  Het hart van de mensen overdenkt zijn weg, maar de Here bestiert zijn gang.

Geen noodlot, geen toeval, maar je kunt je met een gerust hart overgeven aan Zijn leiding, Zijn plaatsing. Alles is in Zijn hand.

vrijdag

Man en vrouw
Zo af en toe zit je ineens in een discussie op FB. Bijvoorbeeld over man en vrouw in de bijbel. Over zwijgende vrouwen en leidinggevende mannen. Rangorde enzo. Ik  vind het moeilijk om zomaar een theologische visie te accepteren, want er zijn veel slechte dingen gedaan in de naam van God, ik schreef:

Die rangorde is me duidelijk, kan ik niet omheen. Mannelijk/vrouwelijk is ook duidelijk, maar het blijft iets theoretisch voor mij. Wat de kerk(mannen) ervan hebben gemaakt in de loop der eeuwen is hartverscheurend, kwetsend en vernederend. Het leidt tot niets of eigenlijk tot heel veel: trauma, kerkverlating (omdat dit alles in de naam van God is gebeurd) echtscheidingen. Ook het feminisme is een logisch gevolg hiervan.

Dit was het antwoord van Andre Piet: 

De man is beeld van God ("in Gods beeld schiep Hij HEM, mannelijk en vrouwelijk schiep Hij HEN"; Gen.1:27, vergl. 1Kor.11:7). Zoals GOD is t.o.v. zijn schepping zo zou de man zijn t.o.v. de vrouw. 

Maar omdat 'de kerk' van God een afschuwelijk karikatuur heeft gemaakt, zien we dit ook weerspiegeld in de wijze waarop de man zich heeft opgesteld naar de vrouw: als tiran en onderdrukker. 

Mijn mannelijke identiteit is voor mij allerminst theoretisch. Het betekent dat ik aansprakelijk ben voor het welzijn van mijn vrouw en kinderen. Alleen als ik bereid ben die verantwoordelijkheid te dragen ben ik een vent. Of zo je wilt: een hoofd.


Kijk, daar heb ik wat aan, ik laat me graag door Gods Woord overtuigen

Dat men van God een verschrikkelijke karikatuur heeft gemaakt is zie je ook weerspiegeld in de manier waarop men kinderen opvoedt: Een harde en strenge autorithaire opvoeding is in christelijk Nederland (Europa) de norm geweest. Ook dat laat het beeld zien van een strenge straffende God. 

http://articles-devotion.blogspot.de/2014/12/godsdienstig-denken-en-het-beschadigen.html

maandag

Vrij van dogma´sSinds een jaar lees ik de blog Dogmavrij van Inge Bosscha. www.dogmavrij.nl Op een goede en respectvolle manier laat ze beschrijft ze de ernstige gevolgen van een religieuze opvoeding. Een opvoeding waarin ouders bepalen hoe het kind zich mag voelen, hoe het zich moet gedragen en wat het hoort te geloven.
Ze komt, net als ik, uit de Ger. Kerken Vrijgemaakt. Doordat mijn ouders daar uitgezet zijn toen ik 13 was begon voor mij toen de zoektocht van mijn ouders naar een kerk of gemeente waar men respectvol en in liefde met elkaar om ging. Later ging deze zoektocht voor mij en mijn man verder. Elke keer stuit je weer op dogma´s waaraan iedereen van die kerk zich moet houden. Denk je er anders over en laat je dat merken, dan kun je beter weggaan. 

In een aantal van mijn blogs laat ik zien hoe men dan met je omgaat en hoe beschadigend het is voor mensen om dit te ondergaan: religieuze mishandeling. 

Dat kun je hier lezen

En hier

Hier hoe men de controle houdt

Op de bingokaart van Dogmavrij zie je de meeste opmerkingen staan die gedaan worden als je vragen stelt of duidelijk maakt dat je anders denkt of de teksten anders interpreteert.

Al een jaar of 6 zie ik geen kerk meer van binnen en zijn we van geen enkele gemeente lid. Wat een rust geeft dat. Het mooie is dat ik dit zie als een zegening, God liet zien dat Hij niet iemand vastpint aan regels en wetten, maar dat Hij God is, Schepper, Plaatser en Redder van alle mensen. Hij geeft vrijheid.

GOD heeft alle mensen onder de ongehoorzaamheid besloten, juist om Zich over allen te ontfermen.
Romeinen 11:32


De hele wereld en alle mensen zijn het eigendom van Christus Jezus. Hij betaalde immers de losprijs voor allen.
Romeinen 10:12; 1Timotheüs 2:6donderdag

Van God is de wereld en die daarop wonen.


Psalm 24: 1Van Yahweh is de aarde en haar volheid, de wereld en die daarop wonen.

Psalm 145: 8-10 Genadig en barmhartig is Yahweh, lankmoedig en groot van goedertierenheid. Yahweh is voor allen goed, en zijn barmhartigheid is over al zijn werkenAl uw werken zullen U loven, Yahweh, uw gunstgenoten zullen U prijzen;


Jesaja 46: 10-11 Ik, die van den beginne de afloop verkondig en vanouds wat nog niet geschied is; die zeg: Mijn raadsbesluit zal volbracht worden en Ik zal al mijn welbehagen [plezier] doen; die uit het oosten een roofvogel roep, uit een ver land de man van mijn raadsbesluit; Ik heb gesproken, Ik doe het ook komen; Ik heb het ontworpen, Ik breng het ook tot uitvoering.


Ezechiël 18: 4 Zie, alle zielen zijn van Mij,


Daniël 4: 35 Alle bewoners van de aarde worden als niets geacht; Hij doet naar zijn wil met het heer des hemels en de bewoners der aarde: en niemand is er, die zijn hand kan weerhouden of tot Hem kan zeggen: wat doet Gij?